Bij t-interim krijgt iedere kandidaat zijn persoonlijke begeleiding. Vandaar de slogan ‘Exclusief voor iedereen’. Al onze consulenten én klanten respecteren de antidiscriminatiewetgeving. En we creëren toegevoegde waarde dankzij diversiteit op de werkvloer.

Diversiteit loont

t-interim zet in op diversiteit voor ú. Want ook uw onderneming groeit door een complementair personeelsbestand:

  • Brede rekrutering is de snelste weg naar het geschikte profiel.
  • Divers samengestelde teams zijn dé succesformule voor creatie en innovatie.
  • Personeel dat de hele samenleving weerspiegelt, speelt beter in op de noden van die samenleving.

Bovendien moedigt de overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen aan. U krijgt subsidies als u kandidaten uit bepaalde kansengroepen aanwerft. Vraag meer informatie.

Competentiegerichte selectie

Zoekt u een nieuwe medewerker? Dan wilt u de kandidaat die het best beantwoordt aan de gevraagde kwaliteiten en vaardigheden. Daarom kijkt t-interim tijdens de rekrutering & selectie alleen naar die competenties. We houden geen rekening met leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Antidiscriminatiewetgeving

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt werkgevers en uitzendkantoren om rekening te houden met persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur, leeftijd, geloof en geaardheid. Enkele andere kenmerken, zoals taal of gezondheidstoestand, moeten we objectief kunnen rechtvaardigen als selectiecriterium.

t-interim waakt over de naleving van de antidiscriminatiewetgeving. Al onze consulenten volgen hierover een opleiding, die we ontwikkelden in samenwerking met het ‘Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

We rekenen erop dat u de meerwaarde van diversiteit in uw organisatie erkent, en de antidiscriminatiewetgeving respecteert. Spreek ons aan over de invulling van diversiteit in uw aanwervingsbeleid.